Evlilik Siteleri ve Dinde Evlenmek Üzerine

İslamda evlenmenin hükmü

İslamda evlenmenin hükmü üç kısımdır: Vacip, sünnet ve mübahtır.
1- Bir kimsenin şehveti galebe çalıp günaha girmekten endişe ederse evlenmesi vaciptir.
2- Bir kimse şehvet hissine sahip olur, fakat iradesi kuvvetli olduğundan günaha girmesi söz konusu olmazsa maddi durumu müsaid olduğu takdirde evlenmesi sünnettir. Peygamber (sav) şöyle buyuruyor: “Ey gençler cemaatı! Sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan en çok çevirici ve ırzı en ziyade koruyucudur. Evlenmeye gücü yetmeyen oruç tutsun. Çünkü oruç onun için şehvet kırıcıdır” (Buhari, Müslim). İmam-ı Şafii (ra) şöyle diyor: “İradesi kuvvetli olduğundan harama girmekten endişesi olmayan kimsenin evlenmeyip ibadetle meşgul olması daha iyidir. Çünkü Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yahya’yı “Hasun” –kadınlara karışmayan- kelimesiyle meth ve sena ediyor.”
3- Bir kimse yaşlı veya cinsi iktidarı zayıf olursa evlenmesi mübah ise de, evlenmemesi daha iyidir. Çünkü evlenme gereği olmadığı halde ağır bir yük altına girmiş olur (al-Müğni li ibn Kudame).

EVLİLİK

Kadın ve erkeklerin bir araya gelmesinden kendilerinin ve içerisinde yaşadıkları cemaatin çıkarlarını ilgilendiren birtakım ilişkiler meydana gelir. Bunlar; toplumda alış-veriş, icare ve vekalet gibi işleri yerine getirmek için bir araya gelişlerden kaynaklanan problemlerin dışındaki işlerdir. Bu ilişkilerin sadece evlilikten ibaret olduğu akla gelebilir. Hakikatte evlilik, bu ilişkilerin bir tanesidir. İlişkiler sadece evliliği değil, daha birçok şeyleri de kapsamına alır. Bunun için nevi içgüdüsünün tek görüntüsü sadece cinsi birleşme değildir. Analık, babalık, kardeşlik, oğulluk, dayılık, amcalık gibi hususların hepsi nevi içgüdüsünün tezahürleridir. Bundan dolayı erkek ve kadınların bir araya gelmelerinden meydana gelen ilişkiler, analık, babalık ve diğer hususları da içine alır. İctimai nizam, evliliği kapsadığı gibi bu hususları da kapsar. Şeriat; oğul olma, ana ve baba olma ile ilgili hükümler getirdiği gibi evlilikle ilgili hükümler de getirmiştir.

Ancak bu ilişkilerin aslı evliliktir. Diğer hususlar bu aslın dalları konumundadır. Evlilik olmadığı zaman babalık, oğulluk, analık ve diğer müesseseler meydana gelmez. Bundan dolayı evlilik bütün bu hususların aslını teşkil eder. Düzenleme açısından diğer hususlar bu temelden kaynaklanır. İhtiyacı hissetmek, insanı doğal olarak bu ihtiyacı doyurmaya sürüklediği gibi bu duygu aynı zamanda insanı cinsi birleşmeye de sürükler. Analık ve evlatlık duyguları da aynen cinsi duygular gibi tatmin olmak isteyen duygulardır. Hepsi karşılanmak ister. Evlilik, analık, babalık ve evlatlık gibi duyguların hepsi nevi içgüdüsünün tezahürlerindendir. Bu türden duyguların tümü nevi içgüdüsünden kaynaklanan duygulardır. Cinslerin birbirleri hakkındaki düşünceleri ile birbirlerine karşı yöneliş olur.

Evlilik; erkeklik ve kadınlık ilişkilerinin düzenlenmesidir. Diğer bir ifade ile erkek ve kadın arasındaki cinsi birleşmenin özel bir nizam ile düzenlenmesidir. Bu özel düzen; erkek ve kadın arasındaki cinsi ilişkilerin muayyen bir şekilde düzenlenmesini ve nesillerin yalnızca bu özel düzenlemenin ürünü olmasını gerektirmektedir. İnsan türünün çoğalması bu nizam ile gerçekleşir. Yuva, bu nizama göre kurulur. Özel hayatın tanzimi, bu esasa göre cereyan eder.
Bu nedenledir ki İslâm, evliliği teşvik etmiş ve emretmiştir. İbni Mes’ud’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Ey gençler topluluğu; sizden kim evlenmeye güç yetirirse evlensin. Zira evlenmek, gözü ve mahrem yeri en çok koruyandır. Kim de evlenmeye güç yetiremezse oruç tutsun. Zira oruç şehvetten uzaklaştırır, şehveti kırar.” 

Katede’nin Hasan’dan, onun da Semure’den rivayet ettiğine göre:
“Nebi (s.a.v.) evlenmemeyi yasaklamıştır.”  Katede: “Şüphesiz biz, sizden önce peygamber gönderdik ve onlara zevce ve çocuklar verdik” mealindeki ayeti okudu. Hadiste yer alan  kelimesi, nikâhlanmamak yani evlenmemek anlamına gelmektedir. Ebu Hureyre Nebi (s.a.v.)’den şunu rivayet etmektedir:

“Üç kişiye yardım etmek Allah’ın üzerindeki bir haktır: Allah yolunda cihad eden kimse, namuslu olmayı arzu ederek nikahlanan (evlenen) kimse, borcunu ödemek isteyen sözleşmeli köle.”  Yine Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

“İslamda ruhbanlık yoktur.” Ruhbanlık ve evlenmemek; kadınlarla cinsi ilişkiyi koparmak, Allah’a ibadetle meşgul olmak amacıyla nikâhı yani evlenmeyi terk etmek demektir. Oysa Kur’an’da evlenmeyi emreden sarih ayetler vardır. Yüce

Allah şöyle buyurmaktadır:
“Kadınlardan; ikişer, üçer ve dörder evleniniz.” 
“İçinizden bekarları ve kölelerinizden, cariyelerinizden salih olanları evlendirin.” 

İslâm; bâkire, doğuran ve dindar olan kadın ile evlenmeyi teşvik etmiştir. Enes (r.a.), Nebi (s.a.v.)’in evlenmeyi emrettiğini, evlenmeyip bekar yaşamayı şiddetle yasakladığını rivayet eder ve şöyle der:
“Çok seven ve doğurgan kadınlarla evlenin. Çünkü ben (kıyamet günü) diğer nebilere karşı sizin çokluğunuz ile övüneceğim.” Ma’kıl b. Yesar’dan: Dedi ki:
“Bir adam Nebi (s.a.v.)’e geldi ve şöyle dedi: Ben nesebi ve güzelliği olan bir kadına aşık oldum. Fakat o, doğurmuyor. Onunla evleneyim mi? Allah’ın Rasülü: Hayır, dedi. İkinci kez gelerek, yine aynı şeyi söyleyince, yine: Hayır, dedi. Üçüncü kez, ona geldi ve aynı şeyi sordu. Allah’ın Rasülü: “Çok seven ve doğurgan kadınlarla evlenin. Çünkü ben (kıyamet günü) sizin çokluğunuz ile övüneceğim.”  Cabir’den: Nebi (s.a.v.) şöyle dedi:
“Kadın, dört şeyi için nikâhlanır: Malı, nesebi, güzelliği ve dini için. Sen, dindar olanı tercih et ki ellerin toprağa değsin (fakirlikten kurtulasın)” 

Eşler arasında denklik meselesinin şeriatta aslı yoktur. Bu konuda, uydurulmuş hadislerden başka herhangi bir delil yoktur. Zira bu düşünce Kur’an-ı Kerim’e ve sahih hadislere ters düşmektedir. Müslüman her kadın, herhangi bir Müslüman erkeğe denk olduğu gibi, her Müslüman erkek de herhangi Müslüman bir kadına denktir. Mal ve nesebteki farklılıkların herhangi bir değeri yoktur. Bir çöpçünün oğlu, emirü’l mü’mininin kızına denk olduğu gibi, berberin kızı da emirü’l mü’mininin oğluna denktir. Böylece Müslümanlar, birbirine denktirler. Cenabı Allah şöyle buyurmaktadır:
Allah katında en keremli olanınız Allah’dan en fazla korkanınızdır  Nebi (s.a.v.) halasının kızı ve aynı zamanda da Kureyş’in ileri gelenlerinden olan Zeyneb binti Cahşı azadlı kölesi Zeyd b. Harise ile evlendirmiştir. Abdullah b. Büreyde, babasından rivayet ettiğine göre: “Genç bir kız Rasulullah (s.a.v.)’e geldi ve şöyle dedi: Ya Rasulullah! Babam, kendi itibarını yükseltmek için, beni kardeşinin oğlu ile evlendirdi. Bunun üzerine Allah Rasülü evlenme işini kıza bıraktı. Ardından kız şöyle dedi: Ben, babamın teklifini yerine getirdim. Fakat ben, (bu meselede) babaların kızlarını (zorlama) hakları olmadıklarını kadınlara öğretmek istedim.”  Bu hadis, kızının rızası olmadan babasının onu evlendirdiğini göstermektedir. Fakat kızın bu evliliğe rızası yoktur. Ancak kızın bu hoşnutsuzluğu evlendiği kimseyi kendisine denk görmemesinden kaynaklanmamaktaydı. Ebu Hatem El-Müzenni’den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Size, ahlak ve dininden hoşlandığınız biri gelirse onu evlendiriniz. Eğer evlendirmezseniz yeryüzünde fitne ve büyük bir fesad olur. Dediler ki: Ey Allah’ın Rasulü, onun herhangi bir kusuru olsa da mı? denilince; Dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi gelirse (kız isterse) onu nikahlayınız, sözünü üç kere tekrarladı.”  Tirmizi bu hadisi Ebu Hureyre’den şu lafızla rivayet etmektedir:
“Dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi kız istemek üzere size gelirse onu evlendirin. Böyle yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur.”  Aynı hadis bir başka yoldan da rivayet edilmiştir. Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre;
“Ebu Hind Rasulullah (s.a.v.)’in bıngıldak kısmından kan almıştı. Nebi (s.a.v.): Ey Beni Beyada, Ebu Hind’i evlendirin ve onunla evlenin, buyurdu.”  Hanzala b. Ebu Süfyan el-Cumeyhi annesinden şunu rivayet eder: Dedi ki: “Ben, Abdurrahman b. Avf’ın kız kardeşinin Bilal’e nikâhlı olduğunu gördüm.”
İşte bütün bu deliller, eşler arasında denkliğin muteber ve değerli bir şey olmadığına açıkça delalet ederler. Herhangi bir kadın, herhangi bir erkeğin kocalığına razı olursa onunla, kendi rızasıyla evlenir. Aynı şekilde, herhangi bir erkek de bir kadını eş olarak seçer ve onun rızasıyla onunla evlenebilir, aralarında denkliğin bulunup bulunmamasına bakılmaz. Ancak İbni Ömer’in Nebi (s.a.v.)’den rivayet ettiği iddia edilen şu hadise gelince: “Arablar, birbirlerine denktirler. Kabile kabileye, oymak oymağa, adam adama. Ancak, dokumacı ve kan alıcılar müstesna” Bu hadis asılsız, yalan ve batıldır. İbni Ebi Hatim: Ben, bu hadisi babamdan sordum o, bunun münker olduğunu söyledi. İbni Abdil Berr: “Bu hadis; mevzu ve münkerdir” der. Bezzar’ın Muaz hadisinden tahriç ettiği: “Arabların bir kısmı bir kısmına denktir. Azatlı köleler de birbirine denktirler”  hadisinin isnadı zayıftır. Berire’nin hadisine gelince; Nebi (s.a.v.)’in Berire’ye söylediği: “Sen azad edildiğin zaman, senin nikâhın da azad edilmiş olur. İstediğin seçeneği yap” mealindeki hadis denkliğe delalet etmez. Çünkü onun kocası köle idi. Bir köle ile evli bulunan cariye azat edilerek hürriyetine kavuştuğu zaman, köle olan kocasının zimmetinde kalmakla, köle ile olan nikâhını feshetmek arasında muhayyer bırakılır. Bu hadis de denkliğe delalet etmemektedir. Kasım’ın, Aişe’den rivayetine göre: “Berire’nin kocası bir köle idi. Berire, onun nikâhı altında idi; azad edilince Rasulullah (s.a.v.) ona: “Seçme hakkına sahipsin. İstersen bu kölenin nikâhı altında kalırsın, istersen ondan ayrılabilirsin.”  buyurmuştur. Müslim’deki rivayete göre; Urve’nin Aişe’den rivayet ettiği hadis ise şöyledir: “Berire azat edilmişti. Kocası ise halen köle idi. Allah Rasülü Berire’yi muhayyer bıraktı. Eğer kocası hür olmuş olsaydı onu, muhayyer bırakmazdı.” “Ancak birbirine denk olanları evlendiriniz; o kadınları ancak velilerinin izinleriyle evlendiriniz”  mealindeki hadis, aslı olmayan, zayıf bir sözden ibarettir.
Böylece, denkliğe delalet eden harhangi bir nassın söz konusu olmadığı meydana çıktığı gibi; denkliğin varlığını kabul edenlerin kullandıkları delillerin batıl olduğu veya bu hususa istidlal yönü bulunmadığı açıkça görülmektedir. Denkliği şart olarak kabul etmek, Rasulullah (s.a.v.)’in: “Takvanın dışında, Arabın aceme, herhangi bir üstünlüğü yoktur” mealindeki hadisiyle çatıştığı gibi, Kur’an’ın kat’i nassıyla da çatışmaktadır. Nitekim Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
“Allah’ın katında en keremli olanınız takvaca en ileri olanlarınızdır.” 
Din ihtilafı ise denklikle ilgili bir konu değildir. Bu konu; Müslümanların, Müslüman olmayanlarla evlenip evlenmemeleri konusudur ki bu, başka bir konudur. Allah (c.c.), Müslüman bir erkeğin, ehli kitaptan bir Yahudi veya bir Hıristiyan ile evlenebileceğine cevaz vermiştir. Zira, Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
“Bugün size temiz olanlar helal kılındı. Kitap verilenlerin yemekleri sizin için helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Mü’minlerden hür ve iffetli kadınlar ve sizden önce kitap verilenlerin hür ve iffetli kadınları zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın ve mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir.”  Kendilerine kitap verilen iffetli kadınların, ücretleri olan mehirlerinin verilmesi koşulu ile Müslümanlara helal olduğunu ayet açıkça ortaya koymaktadır. Ayet gereğince müslüman bir erkek, kitap ehli bir kadınla evlenebilir. Çünkü ayete göre kitap ehlinden iffetli kadınlarla evlenmek, Müslüman erkeklere helaldir. Müslüman bir kadının, ehli kitabtan bir erkekle evlenmesi ise şer’an haramdır; mutlak olarak caiz değildir. Böyle bir şey vuku bulursa, bu nikâh batıl olduğu için gerçekleşmiş olmaz. Müslüman bir kadının ehli kitaptan bir erkekle evlenmesinin haram olduğu Kur’an’ın sarahatı ile sabittir. Nitekim Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
“Ey iman edenler! Mü’min kadınlar size muhacir olarak gelirlerse, onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer onları mü’mine olarak görürseniz, onları kafirlerle geri döndürmeyin. Onlar, kafirlere helal olmadığı gibi, onlar da o kadınlara helal olmazlar.”  Bu ayet yalnızca tek bir manayı ihtiva eder, bu da; Müslüman kadının kafire helal olmadığı ve kafirlerin de Müslüman kadınlara helal olmadıklarıdır. Kocanın kafir oluşu, kafir koca ile Müslüman kadın arasında nikâhın tahakkuk etmeyeceğini sonuçlandırır. Zira bu husus, ayetteki şu ifade ile açıkça vurgulanmaktadır:
“Eğer onların mü’min olduklarını bilirseniz, tekrar o kadınları kafirlere geri göndermeyin. O kadınlar onlara helal olmadığı gibi, o erkekler de o kadınlara helal olmaz.”  Hükmün; müşrik olsun, ehli kitaptan olsun tüm kafirleri kapsamına alması için ayette Allah (c.c.) müşrik kelimesi yerine “kafirler” tabirini kullanmıştır. Kitap ehlinden Hıristiyan ve Yahudilerin kafir oldukları ise Kur’an’ın kati nassıyla sabittir. Nitekim Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:
“Ne ehli kitabtan olan kafirler ve ne de müşrikler, Rabbinizden size bir hayırın indirilmesini istemezler.”  Bu ayette geçen  kelimesi tabîz için değil, beyan içindir. Yine Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
“Allah’ı ve peygamberini inkar ederek kafir olan, iman etme hususunda Allah ile peygamberi arasında fark gözetip; bir kısmına inanır bir kısmını inkar ederiz diyarek küfürle iman arasında bir yol tutmak isteyenler, işte onlar gerçekten kafir olanlardır. Kafirlere ağır bir azap hazırlamışızdır.”  Kitap ehli, Muhammed (s.a.v.)’in risaletine inanmadıkları için kafirdirler. Cenab-ı Allah (c.c.) bu hususta muhtelif ayetlerde şöyle buyurmaktadır:
“Allah, Meryem oğlu Mesih’dir diyenler kafir olmuşlardır.” 
“Şüphesiz, Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır.” 
“Kitap ehlinden kafir olanlarla müşrikler.”  Buradaki  edatı tabîz için değil, beyan içindir.
“Şüphesiz ehli kitabtan kafir olanlar ile müşrikler.”  Yine burada ki  edatı da tabîz değil beyan içindir.
“O’dur ehli kitaptan küfretmiş olanları ilk sürgünde yurtlarından çıkarmış olan…” 
“Münafıklık etmiş olanlara bakmadın mı ki, ehl-i kitap’tan küfretmiş olan kardeşlerine…”  Bu ayetler; kitap ehlinin kafir olduklarını ve “küffar” kelimesinin onları da kapsamına aldığını gösteren Kur’an’ın sarih ifadeleridir. Mümtehine suresinde yer alan aşağıdaki ayet bu ayetlerle birlikte ele alındığı zaman; müslüman bir kadının ehli kitaptan bir adam ile evlenmesinin mutlak surette caiz olmadığı hususunda açık ve net bir anlam taşıdığı ortaya çıkar. Çünkü ehl-i kitap, yukarıdaki ayetler gereğince kesinlikle kafirler grubuna giren insanlardandır.
“Eğer onların mü’min kadınlar olduklarını öğrenirseniz; artık onları kafirlere geri göndermeyin. Bunlar onlara helal değildir, onlar da bunlara helal değildir…” 
Müşrikler ise ehl-i kitab’tan başka bir sınıftır. Mecusiler, yıldızlara tapanlar, Budistler, putperestler ve benzeri kimselerdir. Bunlarla evlenmek mutlak olarak caiz olmaz. Müslüman bir erkeğin müşrik bir kadınla evlenmesi kesinlikle caiz değildir. Aynı şekilde müslüman bir kadının müşrik bir erkekle evlenmesi de kesinlikle caiz değildir. Bu husus, Kur’an’ın kat’î nassıyla sarahatan açıklanmıştır:
“İman edinceye kadar müşrike kadınlarla evlenmeyin; hoşunuza gitse de, müşrike bir kadından, mü’mine bir kadın kesinlikle daha hayırlıdır. İman etmedikçe müşrik bir erkekle kesinlikle evlenmeyin. Hoşunuza gitse de, müşrik bir erkekten, mü’min bir köle daha hayırlıdır…”  Bu ayet, müşrike olan bir kadının Müslüman erkek ile, müşrik olan bir erkeğin de Müslüman olan bir kadın ile evlenmesinin haram olduğunu ifade eder. Şayet bu nevi bir nikâh vuku bulursa batıl olduğu için gerçekleşmiş olmaz. Hasan b. Muhammed’den: Dedi ki: “Rasulullah (s.a.v.) Hecr Mecusilerine yazdığı bir mektupta, onları İslâm’a davet ederek şöyle diyordu: “Kim Müslüman olursa, onun Müslümanlığı kabul edilir. Kim kabul etmezse ona cizye vergisi vurulur, kestiği yenilmez ve hiçbir (müslüman) kadın onunla evlenemez.”
Böylece İslâm, sadece evlenmeği teşvik etmekle iktifa etmeyerek, Müslüman erkeğin ve kadının kiminle evlenebileceğini, kimlerle de evlenmesinin haram olduğunu beyan etmiştir. Evlenmek isteyen kimsenin, evleneceği kimsede bulunması güzel olan sıfatları da anlatmıştır. Ancak, kendisiyle evlenilecek kadının, başkasının hanımı ve iddet bekleyen birisi olmamasını şart koşmuştur. Çünkü evliliğin şartı, kadının evli ve iddet halinde olmamasıdır.
Ancak henüz nikâh akdinin icra edilmediği, sözlü olan kadına gelince; eğer kadın veya onun velisi, evlenme teklifinde bulunan kimseye açık veya dolaylı yolla müsbet cevap vermişlerse bir başkasının onu istemesi haram olur. Ukbe b. Amir Rasulullah (s.a.v.)’in şöyle dediğini rivayet etmektedir:
“Mü’min, mü’minin kardeşidir. Mü’min için, kardeşinin alış verişi üzerine fiyat kırması helal olmaz. Mü’minin kardeşinin sözlüsüne evlenme teklifi yapması helal olmaz; meğer ki o kardeşi, o kadını terketmiş olsun.”  Ebu Hureyre ise Nebi (s.a.v.)’den şu hadisi rivayet etmektedir:
“Kişi, kardeşinin sözlüsüne evlenme teklifi yapmasın; taki evleninceye veya tamamen vazgeçinceye kadar.”  Fakat, evlenme teklifi yapılan kızın, teklifi reddetmesi veya henüz müsbet bir cevap vermemesi veya meseleyi soruşturmaya bırakmış olması durmunda bir başka erkek isteyebilir, bu caizdir. Çünkü henüz o, bir başkasının sözlüsü değildir. Kays kızı Fatıma bir gün Nebi (s.a.v.)’e gelerek, Ebu Cehm ve Muaviye’nin, kendisine evlenme teklifi yaptıklarını söyledi. Rasulullah (s.a.v.):
“Muaviye, malı olmayan bir fakirdir. Ebu Cehm ise sopasını omuzundan indirmez (daima dışarıda gezer). Sen, Zeyd’in oğlu Üsame ile evlen.”  dedi. Muaviye ve Ebu Cehm’in kendisini istediklerini haber verdiği halde Peygamber (s.a.v.) ona, Usameyi istemiştir.
Kadına evlenme teklifi yapıldığında, bu evlenme teklifini kabul edip etmeme hakkı kadına aittirOnun izni olmadan, velisinin onu bir başkasıyla evlendirmeye veya bunu engellemeye hakkı yoktur. İbni Abbas’tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (s.a.v.) şöyle demiştir:
“Dul kadın, velisinden daha bir hak sahibidir. Bakire ise, evlenmek için kendisinden izin istenir. Onun izni susmasıdır.”  Yine Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir başka hadiste şöyle denilmektedir:
“Dul kadın, kendisine danışılmadan nikahlanamaz, Kendisinden izin istenmedikçe, izni olmadan bakire kız da nikâh edilemez. Bakirenin izni nasıl olur? Dediler, Peygamber (s.a.v.): Onun izni sükut etmesidir” buyurdu.” 
İbni Abbas’tan rivayet edildiğine göre; “Bakire bir cariye Peygamber (s.a.v.)’e geldi. İstemediği halde, babasının kendisini evlendirmek istediğini söyledi. Bunun üzerine, Peygamber (s.a.v.), onu muhayyer kıldı.”  Ensarlı Hizam kızı Hunesa’dan rivayet edildiğine göre: “Kendisi dul olduğu ve evlenmek istemediği halde babasının onu evlendirmek istediğini Peygamber (s.a.v.)’e gelip söyledi. Peygamber (s.a.v.) de onun nikâhını geri çevirdi.”
Bu hadislerin hepsi, kadının izni olmadıkça evlenme muamelesinin tamam olamayacağını ifade ederler. Kadın, bu evliliği kabul etmez veya zorla evlendirilirse, bu akid fesh olur. Ancak kadın sonradan razı olur ve dönerse nikâh geçerli olur.
Kadın ile evlenmek isteyen ve istemeye gelen kimselerle kadının evlenmesine mani olmak Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği gibi yasaklanmıştır. Nitekim Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:
Eğer maruf bir şekilde, aralarında razı olurlarsa, evlenmelerine engel olmayın.” 

Makil b. Yesar’dan rivayet edilen sahih bir hadis ile sabit olduğuna göre Makil, şöyle demiştir: “Ben, kız kardeşimi birisiyle evlendirmiştim, daha sonra adam onu boşadı. İddeti bitince adam, tekrar onu istemeğe geldi. Ben: Kız kardeşimi sana verdim, evini döşedim ve sonra ikramda bulundum, fakat sen onu boşadın. Şimdi de gelip onu istiyorsun. Vallahi kız kardeşim bir daha sana dönmeyecektir. Adam, fena bir kimse değildi. Kız kardeşim de ona dönmek istiyordu. Allah (c.c.); “Eğer maruf bir şekilde, aralarında razı olurlarsa, evlenmelerine engel olmayın.”  ayetini indirince ben: Ya Rasulullah ben şimdi ne yapacağım dedim. Allah Resulü: “Kardeşini onunla evlendir” buyurdu.”  Başka bir rivayette ise:
“Ben yaptığım yeminin kefaretini ödedim ve kız kardeşimi ona verdim”  cümlesi vardır. Ayette geçen:  kelimesinin anlamı, kadın istediği takdirde onu evlenmekten menetmektir ki bu, haramdır ve böyle bir işe teşebbüs eden kimse fasıktır. Bir kadını evlenmekten alıkoyan kimse, yaptığı bu ameli ile fasık sayılır. Fakihler, böyle bir engellemede bulunan kimsenin fasık olacağında görüş birliği etmişlerdir. Evlenmek için kadına görücü giderse veya kendisi evlenmek isterse, bu konuda tek yetki kadına aittir; ister kabul eder, ister reddeder.

Evlenmek üzere kadın ve erkek arasında ittifak tamamlanınca, evlenme akdini yapmaları lazımdır. Evlenme ancak şer’i akitle tamamlanır. Birinin diğerinden yararlanmalarını helal kılacak tek şey şer’i hükümlere uygun olarak yapılan şer’i akittir. Bu akde göre evliliğe terettüp eden hükümler gerçekleşir. Kadın ve erkek, uzun bir zaman bir arada bulunsalar bile şer’i bir şekilde akit yapılmadıkça evlilik gerçekleşmiş sayılmaz. İki eşin bir araya geldikleri gibi iki dostun bir araya gelmeleri evlilik sayılmaz. Bu tür birliktelik zina sayılır. Aynı şekilde iki erkeğin aralarında muaşeret yapmak üzere bir araya gelmede ittifak etmeleri de evlilik sayılmaz, ancak livata sayılır.

Kadın Ve Erkek Gözünden Evlilik

“Başarılı bir evlilik, insanın pek çok kez aşık olmasını gerektirir; aynı insana…” 

Robert Wanger

Şimdi size on maddede başarılı evliliğin sırlarını vermeyeceğiz elbette. Bunlar fazlasıyla klişe ve artık aynı şeyleri okumaktan sıkıldınız, biliyoruz. Bu yüzden başarılı bir evliliğe farklı bir pencereden bakmaya ne dersiniz?

Öncelikle aynı çatı altında eşlerin mutlu olabilmesi için birbirini tanıması gerekiyor. Bu tanışıklığı adını ve nereli olduğunu bilmekten ibaret olarak düşünmeyin. Karşımızdaki farklı yapıya, farklı hormonlara ve farklı görüş açısına sahip bir insan.

Evlilik isteleri ile yeni insanlarla tanışıp mutlu bir beraberliğe başlamak istyorsanız evlilik siteleri hakkıdaki tüm yazılarımı okumanızı dileriz.

Kadın ve erkek beyni hepimizin bildiği gibi doğduğu andan itibaren farklı yönlerde çalışır. Kadınlar sorunu görmeye odaklanırken erkekler sorunu çözmeye odaklanır. O yüzden bir kadın saçının rengini beğenmeyip ağladığında erkek “kestir kurtul” gibi basit cümleler kurabilir. Bu, insanın var oluşundan bu yana değişmeyen bir döngüdür. Asıl hata iki tarafın da “evlendikten sonra değişir” düşüncesiyle hareket etmesiyle başlıyor ne yazık ki.

Kadınlar evliliğe erkeklerden daha duygusal yaklaşır. Bunu bilmeyen yoktur artık. Tabiri caizse prensesken kraliçe olmak ister. Evlilik adı altında kurduğu krallığını koruyup kollamak, özel hissetmek ve yaptığı güzel işlerde takdir edilmek ister. Erkeklerse bu krallığın şövalyesi ruhuna bürünmüştür. Erkeklik güdüleri gereği güçlü hissetmek ister. Bu yüzden bazen kadının baskın olduğu durumlarda erkek kendinden ödün vermiş gibi hisseder.

Erkek ve kadının evliliğe bakış açısı aslında birbirinden çok farklı değil diyebiliriz. Her iki tarafta dirlik, düzen ve birlik için çabalar. İş teoriden çıkıp uygulamaya gelince ikisi de bildiği yoldan ilerlemek ister. Kadın bu birlik ve düzeni konuşarak, anlatarak, tartışarak ortaya koymaya çalışırken, erkekse sessiz ve sükunet içinde dirliği muhafaza etmek ister. Aslında konunun özü farklılıkları ortaya koymak değil, ortak bakış açısı yakalamaktır. İşte o zaman aynı şeylere gülüp aynı şeylere ağladığınız insana tekrar, tekrar ve tekrar aşık olabilirsiniz.

Ücretsiz arkadaşlık siteleri

İnsanların evlenmek, arkadaşlık kurmak, eş ya da dost sahibi olmak istemesi internet sitelerindeki arkadaşlık sitelerini popüler duruma getirmiştir. Ücretli ve ücretsiz arkadaşlık siteleri tarifeleri de farklı sitelerde yer almaktadır. 

Ücretsiz arkadaşlık siteleri güven veren, ikili ilişkilerin yapımında rol üstlenen, çöpçatanlık yapan, arkadaş bulduran, mutlu yuvaların baş tacı olan sitelerdir. Arkadaşlık siteleri kendi arasında farklılıklara ayrılmaktadır. Bunlar;

 • Sadece arkadaşlık sitesi
 • Sadece evlilik sitesi
 • Para kazanmak için kurulmuş arkadaşlık / evlilik siteleri
 • Güven vermeyen, adı duyulmamış siteler
 • Vakti boşa harcayacak siteler (genelde böyle sitelerdeki kişiler gerçek değildir – fake hesaptır)
 • İnsanların umutlarını kıran siteler

Bu tip siteler genel olarak internette bulunan ve bilinmediği takdirde insanların hataya düştüğü sitelerdir. 

 Ciddi evlilik Çöpçatan siteleri Evlenmek isteyen bayanlar Evlenmek isteyen erkekler Evlenmek isteyenler Evlenmek istiyorum Evlilik ilanları İslami evlilik sitesi Tamamen ücretsiz arkadaşlık sitesi Tanışma siteleri Ücretsiz ve üyeliksiz evlilik sitesi Zengin arkadaş ile evlilik

Ücretsiz arkadaşlık siteleri nelerdir?

Arkadaşlık sitelerini açtığınızda sizden hiçbir ücret talep etmemesi gerekmektedir. Üye olurken ya da giriş yaparken hiçbir ücret talep etmeyen siteler her zaman güvenlidir ve uzun ömürlüdür. Çünkü insanların paralarına değil mutluluğuna önem vermektedirler. Piyasada çok sayıda arkadaşlık sitesi yer almaktadır. Bu durum hem evlenmek hem de arkadaş bulmak isteyenlerin kalitesiz ve güvenilmeyen sitelere yönelmesi demektir. İnsanların yıl içerisinde çok sayıda giriş yaptığı ve tamamen ücretsiz arkadaşlık siteleri şunlardır;

Kamuevlilik

Sitenin çok hoş tasarıma sahipliği, güvenilir bir platform olması, yüzlerce insan tarafından tercih edilmesi, kayıt olurken ya da giriş yaparken hiçbir ücret talep edilmemesi siteyi avantajlı kulmaktadır. Site içerisindeki detaylı arama özelliği, ciddi ya da mantık evliliğinde bir numara olması, kolay mesaj atma özelliği ve 7 gün 24 saat destek hizmeti ile piyasada ücretsiz evlilik siteleri arasında lider konumdadır. Ayrıca siteye hem kamudan hem de özel sektörden oldukça talep bulunmaktadır.

 • İslami evlilik sitesi
 • Tamamen ücretsiz arkadaşlık sitesi
 • Tanışma siteleri
 • Çöpçatan siteleri

Pembepanjur

Uzun yıllardır varlığı ve renkli tasarımı ile öne çıkmaktadır. Kullanıcılarından para talep etmemektedir. Ücretsiz arkadaşlık ve evlilik sitesi olan pembe panjur, mutlu evliliklerin başladığı yer olarak bilinmektedir.

 • Evlenmek isteyen bayanlar
 • Evlenmek isteyen erkekler
 • Evlenmek isteyenler
 • Evlenmek istiyorum

Nasipse

Ücretsiz üye olunabilen site temel olarak evlilik üzerine kurulmuştur. Ciddi bir evlilik sitesi olan platform, mesaj atma özelliği ve karakterleri görme hakkı tanımaktadır. Siteye ayrıca sosyal medya hesaplarınızla ya da cep telefon numaranız ile üye olabilirsiniz. 

Arasana

İnternet aleminde yeni olan site, renkli bir tasarıma sahiptir. Farklı kültürden insanları ağırlayan site genellikle ciddi evlilik üzerine değil arkadaşlık üzerine kurulmuştur. Genellikle siteyi erkekler çok kullanmaktadır. Sitenin özelliği ise telefondan arkadaşlık kurulmasıdır. 

Evlilik Sitesi

Evlilik siteleri aracılığıyla sanal dünyada tanıdığınız insanlarla sohbet edebilirsiniz, özellikler eşleşirse dışarıda buluşmaya başlayabilir ve mutlu bir ilişki içinde ilk adımı atabilirsiniz. Tek yapmanız gereken üye olmak, bir profil oluşturmak ve mesajlaşmaya başlamak. Yeni insanlarla tanışın ve güvenilir evlilik siteleri ile hayatınızın değişmesine izin verin.

Evlilik Sitesinden Eş Arayanlar

Çünkü evlilik sitesi insanların yuva hayallerini gerçekleştirme amaçlıdır ve ciddi üyelere değer veren bir sitedir. Eşler, ciddi niyet ve mutlu bir ev hayali arayanlar için yaratılmıştır. Evlilik sitesi diğer ciddi evlilik sitelerinden ayıran en önemli özellik, ülkemizin her bölgesinden insanın bulunduğu ve en yüksek kalitede profilleri olan üyelerin bulunduğu evlilik sitesi olmasıdır. Evlilik siteleri, sizin gibi ciddi ilişkiler düşünen insanlarla tanışma fırsatı sunar. Öyleyse bu güvenilir evlilik siteleri aracılığıyla yeni insanlarla tanışmak için kendinize bir şans verin. Sevdiğiniz adaylarla ilgilenenlerin profillerine göz atarak onlarla iletişim kurmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz.

Bunun için mevcut yaşam alanlarıyla sosyal hayatın dışında harekete geçebilirsiniz. Sen aşkı hak ediyorsun. Türkiye’de üretilen birçok farklı tarzda evlilik siteleri, farklı ihtiyaçlara göre oluşturulan sitelerdir. Unutma, evlilik sitelerinde yeni bir kız arkadaş veya erkek arkadaş olmayı seçen birçok insan var. Yani sevginin seni bulmasını beklemek zorunda değilsin. Yıllardır aradığınız mutluluk sizi bekliyor.

Türkiye’nin en kaliteli evlilik sitesi

Birçok evlilik sitesi, hayalindeki eşini bulmak ve mutluluk evi inşa etmek isteyen bireyleri bir araya getiriyor. Bu evlilik siteleri aradığınız yaşam partneri bulma konusunda size birçok alternatif sunar. Bu size büyük sıkıntı kazandırır!

Ölümlü Bedenlerde Ölümsüz Aşkı Arama.. Hayat Cömert Olsaydı Zaten; Çıplak Gelmezdin Dünyaya ..!

Cemal Safi

İnternet dünyasında yüzlerce evlilik alanı var. Mutlu olmak için çok mu bekledin?

Ciddi Evlilik Sitesi

Bir hesap açtığınızda, sitenizin editörlerinin hazırladığı sorularla (karakter analizi soruları) verdiğiniz cevaplarla, karakteriniz, yaşam koşullarınız ve hayallerinizdeki en uygun eş adaylarının “beğenmeleri” bölümlerinin size gösterileceği gösterilecektir. Evlilik siteleri, modern dünyada yeni insanlarla tanışmak için zamanı ve fırsatı olmayan insanlar için yeni bir alternatiftir. Evlilik sitelerinde hayalini kurduğunuz mutluluğa sahip olmak için daha fazla beklemeniz gerekmez. Neden onlardan biri olamıyorsun?

Profilinizi arayabilir ve yakınınızdaki insanlarla tanışarak karakterinize uyan insanlarla tanışabilirsiniz. Şimdi, etrafınızdaki insanlar gibi, başınızı omzunuza kolayca ve güvenli bir şekilde koymak ister misiniz?

Üye sayısına doğrudan orantılı bir güvenirlik seviyesine sahip olan bu evlilik siteleri, nitelikli olsun veya olmasın, her türlü üyeye kapı açar.

Türkiye’de en iyi evlilik sitesi hangisi?

Aşk seni bekliyor. Aşkı bulmak için şimdi girin. Aşkı ne zaman bulacağını asla bilemezsin. Bir ev inşa etmek ve mutlu bir aile kurmak istiyorsanız, önce ciddi bir ilişkiniz olmalıdır. Her biri için profiller açarak zaman kaybetmeyin, daha kaliteli, üye olun, sorundan kurtulun ve hayatınızın aşkıyla tanışmak ve hayallerinizin yuvalarını oluşturmak için ilk adımı atın!

Ancak bu yöntemin ne kadar doğru ve etkili olduğu tartışmalıdır. Bu evlilik siteleri aracılığıyla karşı cinsle sosyal yaşamdan daha kolay tanışma şansına sahipsiniz. Diğerlerinde olduğu gibi kaliteden bağımsız olarak üye sayısını artırmak amacıyla oluşturulan platformlardan farklı olarak, akıllı detaylı arama sistemi profilinizde açıklanan karakterinizi analiz eder ve en uygun eş adaylarıyla tanışmanızı önerir. Evlilik ile yakın hissettiğin insanları tanıyabilirsin. Tanışma sitesi dışındaki diğer sitelerde rastgele üyeler gösterilecek ve profillerin kalitesi dikkate alınmayacaktır.